நற்றிணை
நற்றிணை என்னும் இந்நூல் தனிப்பாடல்களாக பலராலும் பாடப்பட்டு பின்னர் தொகுக்கப்பட்டது. இது எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்றாகும். இதனை நற்றிணை நானூறு என்றும் கூறுவர். இதில் உள்ள நானூறு பாடல்களில் 234ஆம் பாடலும் 385ஆம் பாடலின் ஒரு பகுதியும் கிட்டவில்லை. நற்றிணைப் பாடல்கள் அகப்பொருள் பாடல்களாம்.


தொகுப்பித்தோன் : பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி
தொகுத்தோன் : அறியப்படவில்லை

400 பாடல்கள். சிறுமை 8 அடி உயர்வு 12 அடி
385 ம் பாடல் பிற்பகுதி மறைந்தது
234 ம் பாடல் என ஐயுறுவதும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
56 பாடல்களின் ஆசிரியர் அறியப்படவில்லை
ஏனையவற்றின் ஆசிரியர்கள் 192
திணைக்குறிப்புகள் நூல் பதிப்பித்தோரால் அகம், கலி,
ஐங்குறுநூறு உள்ளதற்கு இணையாக காட்டப்பட்டுள்ளன.
எனினும் பாடல் விளக்க அடிக்குறிப்புகள் பழமையானதே.
 1. குறிஞ்சி - கபிலர்
 2. பாலை - பெரும்பதுமனார்
 3. பாலை - இளங்கீரனார்
 4. நெய்தல் - அம்மூவனார்
 5. குறிஞ்சி - பெருங்குன்றூர்கிழார்
 6. குறிஞ்சி - பரணர்
 7. பாலை - நல்வெள்ளியார்
 8. குறிஞ்சி - (?)
 9. பாலை - பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ
 10. பாலை - (?)
 11. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 12. பாலை - கயமனார்
 13. குறிஞ்சி - கபிலர்
 14. பாலை - மாமூலனார்
 15. நெய்தல் - அறிவுடைநம்பி
 16. பாலை - சிறைக்குடி ஆந்தையார்
 17. குறிஞ்சி - நொச்சிநியமங்கிழார்
 18. பாலை - பொய்கையார்
 19. நெய்தல் - நக்கண்ணையார்
 20. மருதம் - ஓரம்போகியார்
 21. முல்லை - மருதன் இளநாகனார்
 22. குறிஞ்சி - (?)
 23. குறிஞ்சி - கணக்காயனார்
 24. பாலை - கணக்காயனார்
 25. குறிஞ்சி - பேரி சாத்தனார்
 26. பாலை - சாத்தந்தையார்
 27. நெய்தல் - குடவாயிற் கீரத்தனார்
 28. பாலை - முதுகூற்றனார்
 29. பாலை - பூதனார்
 30. மருதம் - கொற்றனார்
 31. நெய்தல் - நக்கிரனார்
 32. - குறிஞ்சி - கபிலர்
 33. - பாலை - இளவேட்டனார்
 34. - குறிஞ்சி - பிரமசாரி
 35. - நெய்தல் - அம்மூவனார்
 36. - குறிஞ்சி - சீத்தலை சாத்தனார்
 37. - பாலை - பேரி சாத்தனார்
 38. - நெய்தல் - உலோச்சனார்
 39. - குறிஞ்சி - மருதன் இளநாகனார்
 40. - மருதம் - (?)
 41. - பாலை - இளந்தேவனார்
 42. - முல்லை - கீரத்தனார்
 43. - பாலை - எயினந்தையார்
 44. - குறிஞ்சி - பெருங் கௌசிகனார்
 45. - நெய்தல் - (?)
 46. - பாலை - (?)
 47. - குறிஞ்சி - நல்வெள்ளியார்
 48. - பாலை - பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ
 49. - நெய்தல் - நெய்தல் தத்தனார்
 50. - மருதம் - மருதம் பாடிய இளங்கடுங்கோ
 51. குறிஞ்சி - பேராலவாயர்
 52. பாலை - பாலத்தனார்
 53. குறிஞ்சி - நல்வேட்டனார்
 54. நெய்தல் - சேந்தங் கண்ணனார்
 55. குறிஞ்சி - பெருவழுதி
 56. பாலை - பெருவழுதி
 57. குறிஞ்சி - பொதும்பில் கிழார்
 58. நெய்தல் - முதுகூற்றனார்
 59. முல்லை - கபிலர்
 60. மருதம் - தூங்கலோரியார்
 61. குறிஞ்சி - சிறுமோலிகனார்
 62. பாலை - இளங்கீரனார்
 63. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 64. குறிஞ்சி - உலோச்சனார்
 65. குறிஞ்சி - கபிலர்
 66. பாலை
 67. நெய்தல் - பேரி சாத்தனார்
 68. குறிஞ்சி - பிரான் சாத்தனார்
 69. முல்லை - சேகம்பூதனார்
 70. மருதம்
 71. பாலை - வண்ணப்புறக் கந்தரத்தனார்
 72. நெய்தல் - இளம்போதியார்
 73. பாலை - மூலங்கீரனார்
 74. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 75. குறிஞ்சி - மாமூலனார்
 76. பாலை
 77. குறிஞ்சி
 78. நெய்தல்
 79. பாலை - கண்ணகனார்
 80. மருதம் - பூதன்தேவனார்
 81. முல்லை - அகம்பன்மாலாதனார்
 82. குறிஞ்சி - அம்மூவனார்
 83. குறிஞ்சி - பெருந்தேவனார்
 84. பாலை (?)
 85. குறிஞ்சி - நல்விளக்கனார்
 86. பாலை - நக்கீரர்
 87. நெய்தல் - நக்கண்ணையார்
 88. குறிஞ்சி - நல்லந்துவனார்
 89. முல்லை - இளம் புல்லூர்க் காவிதி
 90. மருதம் - அஞ்சில் அஞ்சியார்
 91. நெய்தல் - பிசிராந்தையார்
 92. பாலை (?)
 93. குறிஞ்சி = மலையனார்
 94. நெய்தல் - இளந்திரையனார்
 95. குறிஞ்சி - கோட்டம்பலவனார்
 96. நெய்தல் - கோக்குளமுற்றனார்
 97. முல்லை - மாறன் வழுதி
 98. குறிஞ்சி - உக்கிரப் பெருவழுதி
 99. முல்லை - இளந்திரையனார்
 100. மருதம் - பரணர்
 101. நெய்தல் - வெள்ளியந்தின்னனார்
 102. குறிஞ்சி - செம்பியனார்
 103. பாலை - மருதன் இள நாகனார்
 104. குறிஞ்சி - பேரி சாத்தனார்
 105. பாலை - முடத்திருமாறன்
 106. நெய்தல் - தொண்டைமான் இளந்திரையன்
 107. பாலை - (?)
 108. குறிஞ்சி
 109. பாலை - மீளிப் பெரும்பதுமனார்
 110. பாலை - போதனார்
 111. நெய்தல் - (?)
 112. குறிஞ்சி - பெருங்குன்றூர் கிழார்
 113. பாலை - இளங்கீரனார்
 114. குறிஞ்சி - தொல்கபிலர்
 115. முல்லை - (?)
 116. குறிஞ்சி - கந்தரத்தனார்
 117. நெய்தல் - குன்றியனார்
 118. பாலை - பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ
 119. குறிஞ்சி - பெருங்குன்றூர்கிழார்
 120. மருதம் - மாங்குடி கிழார்
 121. முல்லை - ஒரு சிறைப்பெரியனார்
 122. குறிஞ்சி - செங்கண்ணனார்
 123. நெய்தல் - காஞ்சிப் புலவனார்
 124. நெய்தல் - மோசி கண்ணத்தனார்
 125. .குறிஞ்சி - (?)
 126. பாலை - (?)
 127. நெய்தல் - சீத்தலைச் சாத்தனார்
 128. குறிஞ்சி - நற்சேந்தனார்
 129. குறிஞ்சி - ஒளவையார்
 130. நெய்தல் - நெய்தல் தத்தனார்
 131. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 132. நெய்தல் - (?)
 133. குறிஞ்சி - நற்றமனார்
 134. குறிஞ்சி - (?)
 135. நெய்தல் - கதப்பிள்ளையார்
 136. குறிஞ்சி - நற்றங் கொற்றனார்
 137. பாலை - பெருங்கண்ணனார்
 138. நெய்தல் - அம்மூவனார்
 139. முல்லை - பெருங்கௌசிகனார்
 140. குறிஞ்சி - பூதங்கண்ணனார்
 141. பாலை - சல்லியங்குமரனார்
 142. முல்லை - இடைக்காடனார்
 143. பாலை - கண்ணகாரன் கொற்றனார்
 144. குறிஞ்சி - கச்சிப்பேட்டுப் பெருந்தச்சனார்
 145. நெய்தல் - நம்பி குட்டுவன்
 146. குறிஞ்சி - கந்தரத்தனார்
 147. குறிஞ்சி - கொள்ளம்பக்கனார்
 148. பாலை - கள்ளம்பாளனார்
 149. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 150. மருதம் - கடுவன் இளமள்ளனார்
 151. குறிஞ்சி - இளநாகனார்
 152. நெய்தல் - ஆலம்பேரி சாத்தனார்
 153. பாலை - தனிமகனார்
 154. குறிஞ்சி - நல்லாவூர் கிழார்
 155. நெய்தல் - பராயனார்
 156. குறிஞ்சி - கண்ணங் கொற்றனார்
 157. பாலை - இளவேட்டனார்
 158. குறிஞ்சி - வெள்ளைக்குடி நாகனார்
 159. நெய்தல் - கண்ணம் புல்லனார்
 160. குறிஞ்சி - (?)
 161. முல்லை - (?)
 162. பாலை - (?)
 163. நெய்தல் - (?)
 164. பாலை - (?)
 165. குறிஞ்சி - (?)
 166. பாலை - (?)
 167. நெய்தல் - (?)
 168. குறிஞ்சி - (?)
 169. முல்லை - (?)
 170. மருதம் - (?)
 171. பாலை - (?)
 172. நெய்தல் - (?)
 173. குறிஞ்சி - (?)
 174. பாலை - (?)
 175. நெய்தல் - (?)
 176. குறிஞ்சி - (?)
 177. பாலை - (?)
 178. நெய்தல் - (?)
 179. பாலை - (?)
 180. மருதம் - (?)
 181. முல்லை - (?)
 182. குறிஞ்சி - (?)
 183. நெய்தல் - (?)
 184. பாலை - (?)
 185. குறிஞ்சி - (?)
 186. பாலை (?)
 187. நெய்தல் - ஒளவையார்
 188. குறிஞ்சி (?)
 189. பாலை (?)
 190. குறிஞ்சி (?)
 191. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 192. குறிஞ்சி (?)
 193. பாலை (?)
 194. குறிஞ்சி - மதுரை மருதன் இளநாகனார்
 195. நெய்தல் - (?)
 196. நெய்தல் - வெள்ளைக்குடி நாகனார்
 197. பாலை - நக்கீரர்
 198. பாலை - கயமனார்
 199. நெய்தல் - பேரி சாத்தனார்
 200. மருதம் - கூடலூர்ப் பல் கண்ணனார்
 201. .குறிஞ்சி - பரணர்
 202. பாலை - பாலை பாடிய பெருங் கடுங்கோ
 203. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 204. குறிஞ்சி - மள்ளனார்
 205. பாலை - இளநாகனார்
 206. குறிஞ்சி - ஐயூர் முடவனார்
 207. நெய்தல் - (?)
 208. பாலை - நொச்சி நியமங் கிழார்
 209. குறிஞ்சி - நொச்சி நியமங்கிழார்
 210. மருதம் - மிளைகிழான் நல்வேட்டனார்
 211. நெய்தல் - கோட்டியூர் நல்லந்தையார்
 212. பாலை- குடவாயிற் கீரத்தனார்
 213. குறிஞ்சி - கச்சிப்பேட்டுப் பெருந்தச்சனார்
 214. பாலை - கருவூர்க் கோசனார்
 215. நெய்தல் - மதுரைச் சுள்ளம் போதனார்
 216. மருதம் - மதுரை மருதன் இளநாகனார்
 217. குறிஞ்சி - கபிலர்
 218. நெய்தல் - கிடங்கில் காவிதிக் கீரங்கண்ணனார்
 219. நெய்தல் - தாயங்கண்ணனார்
 220. குறிஞ்சி - குண்டுகட்பாலியாதனார்
 221. முல்லை - இடைக்காடனார்
 222. குறிஞ்சி - கபிலர்
 223. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 224. பாலை - பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ
 225. குறிஞ்சி - கபிலர்
 226. பாலை - கணி புன்குன்றனார்
 227. நெய்தல் - தேவனார்
 228. குறிஞ்சி - முடத்திருமாறனார்
 229. பாலை - (?)
 230. மருதம் - ஆலங்குடி வங்கனார்
 231. நெய்தல் - இளநாகனார்
 232. குறிஞ்சி - முதுவெங்கண்ணனார்
 233. குறிஞ்சி - அஞ்சில் ஆந்தையார்
 234. - மூலபாடம் மறைந்து போனது
 235. நெய்தல் - (?)
 236. குறிஞ்சி - நம்பி குட்டுவன்
 237. பாலை - காரிக்கண்ணனார்
 238. முல்லை - கந்தரத்தனார்
 239. நெய்தல் - குன்றியனார்
 240. பாலை - நப்பாலத்தனார்
 241. பாலை - மதுரைப் பெருமருதனார்
 242. முல்லை - விழிக்கட்பேதைப் பெருங்கண்ணனார்
 243. பாலை - காமக்கணிப் பசலையார்
 244. குறிஞ்சி - கூற்றங்குமரனார்
 245. நெய்தல் - அல்லங்கீரனார்
 246. பாலை - காப்பியஞ் சேந்தனார்
 247. குறிஞ்சி - பரணர்
 248. முல்லை - காசிபன் கீரனார்
 249. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 250. மருதம் - மதுரை ஓலைக் கடையத்தார் நல்வெள்ளையார்
 251. குறிஞ்சி - மதுரைப் பெருமருதிள நாகனார்
 252. பாலை - அம்மெய்யன் நாகனார்
 253. குறிஞ்சி - கபிலர்
 254. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 255. குறிஞ்சி - ஆலம்பேரி சாத்தனார்
 256. பாலை - பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ
 257. குறிஞ்சி - வண்ணக்கன் சோருமருங்குமரனார்
 258. நெய்தல் - நக்கீரர்
 259. குறிஞ்சி - கொற்றங் கொற்றனார்
 260. மருதம் - பரணர்
 261. குறிஞ்சி - சேந்தன் பூதனார்
 262. பாலை - பெருந்தலைச் சாத்தனார்
 263. நெய்தல் - இளவெயினனார்
 264. பாலை - ஆவூர்க் காவிதிகள் சாதேவனார்
 265. குறிஞ்சி - பரணர்
 266. முல்லை - கச்சிப்பேட்டு இளந்தச்சனார்
 267. நெய்தல் - கபிலர்
 268. குறிஞ்சி - வெறி பாடிய காமக்கண்ணியார்
 269. பாலை - எயினந்தை மகன் இளங்கீரனார்
 270. நெய்தல் - பரணர்
 271. பாலை
 272. நெய்தல் - முக்கல் ஆசான் நல்வெள்ளையார்
 273. குறிஞ்சி - மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேந்தன் கூத்தனார்
 274. பாலை - காவன் முல்லைப் பூதனார்
 275. நெய்தல் - அம்மூவனார்
 276. குறிஞ்சி - தொல் கபிலர்
 277. பாலை - தும்பி சேர் கீரனார்
 278. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 279. பாலை - கயமனார்
 280. மருதம் - பரணர்
 281. பாலை - கழார்க் கீரன் எயிற்றியார்
 282. குறிஞ்சி - நல்லூர்ச் சிறு மேதாவியார்
 283. நெய்தல் - மதுரை மருதன் இளநாகனார்
 284. பாலை - தேய்புரிப் பழங்கயிற்றினார்
 285. குறிஞ்சி - மதுரைக் கொல்லன் வெண்ணாகனார்
 286. பாலை - துறைக்குறுமாவிற் பாலங் கொற்றனார
 287. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 288. குறிஞ்சி - குளம்பனார்
 289. முல்லை - மருங்கூர்ப் பட்டினத்துச் சேந்தன் குமரனார்
 290. மருதம் - மதுரை மருதன் இளநாகனார்
 291. நெய்தல் - கபிலர்
 292. குறிஞ்சி - நல்வேட்டனார்
 293. பாலை - கயமனார்
 294. குறிஞ்சி - புதுக்கயத்து வண்ணக்கன் கம்பூர் கிழான்
 295. நெய்தல் - ஒளவையார்
 296. பாலை - குதிரைத் தறியனார்
 297. குறிஞ்சி - மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார்
 298. பாலை - விற்றூற்று வண்ணக்கன் தத்தனார்
 299. நெய்தல் - வடம வண்ணக்கன் பேரிசாத்தனார்
 300. மருதம் - பரணர்
 301. குறிஞ்சி - பாண்டியன் மாறன் வழுதி
 302. பாலை - மதுரை மருதன் இளநாகனார்
 303. நெய்தல் - மதுரை ஆருலவியநாட்டு ஆலம்பேரி சாத்தனார்
 304. குறிஞ்சி - மாறோக்கத்து நப்பசலையார்
 305. பாலை - கயமனார்
 306. குறிஞ்சி - உரோடோகத்துக் கந்தரத்தனார்
 307. நெய்தல் - அம்மூவனார்
 308. பாலை - எயினந்தை மகன் இளங்கீரனார்
 309. குறிஞ்சி - கபிலர்
 310. மருதம் - பரணர்
 311. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 312. பாலை - கழார்க் கீரன் எயிற்றியார்
 313. குறிஞ்சி - தங்கால் பொற்கொல்லன் வெண்ணாகனார்
 314. பாலை - முப்பேர் நாகனார்
 315. நெய்தல் - அம்மூவனார்
 316. முல்லை - இடைக்காடனார்
 317. குறிஞ்சி - மதுரைப் பூவண்ட நாகன் வேட்டனார்
 318. பாலை - பாலை பாடிய பெருங் கடுங்கோ
 319. நெய்தல் - வினைத்தொழில் சோகீரனார்
 320. மருதம் - கபிலர்
 321. முல்லை - மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார்
 322. குறிஞ்சி - மதுரைப் பாலாசிரியன் சேந்தன் கொற்றனார்
 323. நெய்தல் - வடம வண்ணக்கன் பேரிசாத்தனார்
 324. குறிஞ்சி - கயமனார்
 325. பாலை - மதுரைக் காருலவியங் கூத்தனார்
 326. குறிஞ்சி - மதுரை மருதன் இளநாகனார்
 327. நெய்தல் - அம்மூவனார்
 328. குறிஞ்சி - தொல் கபிலர்
 329. பாலை - மதுரை மருதங்கிழார் மகனார் சொகுத்தனார்
 330. மருதம் - ஆலங்குடி வங்கனார்
 331. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 332. குறிஞ்சி - குன்றூர்கிழார் மகன் கண்ணத்தனார்
 333. பாலை - கள்ளிக் குடிப் பூதம் புல்லனார்
 334. குறிஞ்சி
 335. நெய்தல் - வெள்ளிவீதியார்
 336. குறிஞ்சி - கபிலர்
 337. பாலை - பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ
 338. நெய்தல்-மதுரை ஆருலவியநாட்டு ஆலம்பேரிசாத்தனார்
 339. குறிஞ்சி - சீத்தலைச் சாத்தனார்
 340. மருதம் - நக்கீரர்
 341. குறிஞ்சி - மதுரை மருதன் இளநாகனார்
 342. நெய்தல் - மோசி கீரனார்
 343. பாலை - கருவூர்க் கதப்பிள்ளைச் சாத்தனார்
 344. குறிஞ்சி - மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார்
 345. நெய்தல் - நம்பி குட்டுவனார்
 346. பாலை - எயினந்தை மகன் இளங்கீரனார்
 347. குறிஞ்சி - பெருங்குன்றூர் கிழார்
 348. நெய்தல் - வெள்ளி வீதியார்
 349. நெய்தல் - மிளை கிழான் நல்வேட்டனார்
 350. மருதம் - பரணர்
 351. குறிஞ்சி - மதுரைக் கண்ணத்தனார்
 352. பாலை - மதுரைப் பள்ளிமருதங்கிழார் மகனார் சொகுத்தனார்
 353. குறிஞ்சி - கபிலர்
 354. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 355. குறிஞ்சி - (?)
 356. குறிஞ்சி - பரணர்
 357. குறிஞ்சி - குறமகள் குறியெயினி
 358. நெய்தல் - நக்கீரர்
 359. குறிஞ்சி - கபிலர்
 360. மருதம் - ஓரம்போகியார்
 361. முல்லை - மதுரைப் பேராலவாயர்
 362. பாலை - மதுரை மருதன் இள நாகனார்
 363. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 364. முல்லை - கிடங்கில் காவிதிப் பெருங் கொற்றனார்
 365. குறிஞ்சி - கிள்ளிமங்கலம் கிழார் மகனார் சேர கோவனார்
 366. பாலை - மதுரை ஈழத்துப் பூதன் தேவனார்
 367. முல்லை - நக்கீரர்
 368. குறிஞ்சி - கபிலர்
 369. நெய்தல் - மதுரை ஓலைக் கடையத்தார் நல்வெள்ளையார்
 370. மருதம் - உறையூர்க் கதுவாய்ச் சாத்தனார்
 371. முல்லை - ஒளவையார்
 372. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 373. குறிஞ்சி - கபிலர்
 374. முல்லை - வன் பரணர்
 375. நெய்தல் - பொதும்பில் கிழார் மகன் வெண்கண்ணி
 376. குறிஞ்சி - கபிலர்
 377. குறிஞ்சி - மடல் பாடிய மாதங்கீரனார்
 378. நெய்தல் - வடம வண்ணக்கன் பேரி சாத்தனார்
 379. குறிஞ்சி - குடவாயிற் கீரத்தனார்
 380. மருதம் - கூடலூர்ப் பல்கண்ணனார்
 381. முல்லை - ஒளவையார்
 382. நெய்தல் - நிகண்டன் கலைக்கோட்டுத் தண்டனார
 383. குறிஞ்சி - கோளியூர்கிழார் மகனார் செழியனார்
 384. பாலை - பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ
 385. நெய்தல் - (?)
 386. குறிஞ்சி - தங்கால் ஆத்திரேயன் செங்கண்ணனார்
 387. பாலை - பொதும்பில் கிழார் மகனார்
 388. நெய்தல் - மதுரை மருதங்கிழார் மகனார் பெருங்கண்ணனார்
 389. குறிஞ்சி - காவிரிப் பூம்பட்டினத்துச் செங்கண்ணனார்
 390. மருதம் - ஒளவையார்
 391. பாலை - பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ
 392. நெய்தல் - மதுரை மருதன் இளநாகனார்
 393. குறிஞ்சி - கோவூர் கிழார்
 394. முல்லை - ஒளவையார்
 395. நெய்தல் - அம்மூவனார்
 396. குறிஞ்சி - (?)
 397. பாலை - அம்மூவனார்
 398. நெய்தல் - உலோச்சனார்
 399. குறிஞ்சி - (?)
 400. மருதம் - ஆலங்குடி வங்கனார்
JSN Venture 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework