தொடர் வண்டி

நீண்ட வண்டி தொடர் வண்டி
நீண்ட தூரம் போகும் வண்டி

தண்டவாளத்தில் அது போகும்
தட தட வென்று விரைந்தோடும்

'கூ'.... என ஒலிப்பது புகை வண்டி
'பாம்'.... என ஒலிப்பது மின் வண்டி

பச்சை, சிவப்பு கொடி இரண்டை
நிலையத் தலைவர் காட்டிடுவார்

சிவப்பைக் காட்டினால் நின்றுவிடும்
பச்சையைக் காட்டினால் பாய்ந்தோடும்
Go to top