கோலேன கோலே பாலா நீலா லா கோலே
பால பாவன லீல விலோசன
பால ப்ரபஞ்ச கோலே

எட்டடி குச்சுக்குள்ளே எட்டடி குச்சுக்குள்ளே
சுவாமி எத்தனை நாள் இருப்பேன்
மச்சு வீடு கட்டித் தாரும் சுவாமி மலையாளம் போய் வாரேன்

சந்தன வனந்தனிலே பெண்கள் ஷண்பக ஒடையிலே
அந்த துகிலெடுத்து கரத்தின் மேல் கரம் வைத்து
விளையாடும் வேளையிலெ

பசுவா பசுவையா பசுவா பசுவையா
உமக்கு பணம் கொடுப்பாரும் இல்லை
இன்னைக்கு வாயென்று நாளைக்கு வாயென்று ஏய்கிறாரே பசுவா

Go to top