1. பூகம்பம்
  2. விசாலாட்சிக்கு ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர் செய்த உதவி.
  3. விசாலாட்சியின் ஏமாற்றம்
  4. வீரேசலிங்கம் பந்துலு வீட்டில் விருந்து
  5. கோபாலய்யங்காருக்கு விவாகம்
  6. விசாலாட்சிக்கு நேர்ந்த சங்கடங்கள்
  7. விடுதலை
  8. சோமநாதய்யர் ஞானம் பெற்ற வரலாறு
  9. பெண்டாட்டிக்கு ஜயம்
Go to top